Brněnská 173
664 52 Sokolnice

Tel.: 420 603 459 970
E-mail: info@lanak.cz

Nabídka služeb

Poradenství v oboru provozování vodohospodářských staveb

Nabízíme poradenskou činnost v rámci provozování vodovodů, kanalizací či ČOV a to včetně poskytnutí odborného zástupce provozovatele a technologického dohledu. Poradenskou činnost poskytujeme v návaznosti na dotační orgány, ve vztahu k udržitelnosti projektu, finanční analýze a ve vazbě na platnou legislativu. Pomůžeme vám při výpočtu výše stočného, při plnění závazných ukazatelů vůči dotačním orgánům (OPŽP, Mze ….), vůči vodohospodářským orgánům, ČIŽP ČR aj. – např. ukazatele odstraněného znečištění pro závěrečné vyhodnocení akce. Poradíme s vyřízením oprávnění k provozování, s jednotlivými úkony v rámci samotného provozování a v optimalizaci provozu. Nabízíme též vyhodnocení zkušebních provozů.
S dlouholetou zkušeností pracovního týmu v oboru (25 let) a profesionální moderní technikou nabízíme tyto služby:

Čištění kanalizace

Při vysokotlakém čištění je proplachovací voda čerpána vysokotlakým čerpadlem přes hadici do trysky různých typů dle charakteru a stupně znečištění. Tlaková hadice je zavedena do potrubí přes otvor revizní šachty. Dynamický proud vody pod vysokým tlakem umožňuje pohyb a zatahování trysky s hadicí do potrubí proti směru proudění až k cílové revizní šachtě, kdy je hadice následně hydraulicky vytahována zpět za současného přenosu uvolněných nečistot svazkem zpětných vodních paprsků trysky.Čištění trubních sítí i v obtížně přístupném terénu.

TV monitoring kanalizace

Monitoring kanalizací TV kamerou se provádí z důvodu zjištění skutečného stavu kanalizačních sítí: lze zjistit stav potrubí, výskyt poruch, průměr a sklon potrubí, umístění přípojek, napojení trubních spojů aj. Dalším důležitým uplatněním monitoringu je kontrola kanalizace po výstavbě a během rekonstrukce, zjištění důvodu ucpání potrubí a vedení trasy kanalizace. Diagnostika potrubí je důležitým podkladem pro návrh optimálního způsobu oprav nevyhovujících sítí. Provádíme monitoring barevnou samohybnou kamerou všech druhů kanalizace od profilů DN 150 mm až do DN 1200 mm. V rámci prováděné revize nabízíme i měření ovality a sklonu potrubí. Z celého průběhu TV kontroly vyhotovíme protokol, videozáznam na CD nebo DVD a digitalizaci obrazu, jež obdrží zákazník. Vozíková kamera je samohybné zařízení dálkově ovládané počítačovou technikou zabudovanou ve vozidle. Barevná kamera s otočnou hlavou o 360 ° umístěná na robustním a výkonném kamerovém vozíku s náhonem na všechna kola umožňuje důkladnou a detailní prohlídku poruch. Signál z kamery se přenáší pomocí kabelu do monitoru ve vozidle, kde je zpracován obsluhou. Monitorování trubních sítí i v obtížně přístupném terénu. Vysoká kvalita provedené práce, moderní monitorovací systémy a bohaté zkušenosti z provozu TV kamer.

Zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN

Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace se provádí po dokončení výstavby nové sítě nebo po rekonstrukci potrubí či při kontrole starých kanalizačních rozvodů. Zkoušky provádíme dle norem ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909, a to metodou vzduchem i vodou. Zaměřujeme se hlavně na metodu vzduchem, která je vhodná pro všechny druhy materiálů potrubí a je ve srovnání se zkouškou vodou rychlá a ekonomická – odpadá časově a finančně náročné napouštění úseku vodou. Z každé zkoušky těsnosti je vyhotoven protokol s grafem průběhu zkoušky. Kromě zkoušek vodotěsnosti kanalizace provádíme i zkoušky vodotěsnosti šachet.

Zkoušky vodojemů, nádrží a jímek dle ČSN

Zkoušky vodotěsnoti vodárenských a kanalizačních nádrží se provádí po dokončení výstavby nových nebo stávajících provozovaných či sanovaných nádrží za účelem prokázání vodotěsnosti těchto nádrží. Zkoušky provádíme dle normy ČSN 75 0905. Z každé zkoušky těsnosti je vyhotoven protokol s grafem průběhu zkoušky.

Tlakové zkoušky vodovodů a tlakového potrubí dle ČSN

Každé potrubí je před uvedením do provozu nutné odzkoušet, aby se prokázala jeho kvalita, pevnost a vodotěsnost. Zkoušky vodovodu se provádějí přetlakem vody a dělí se na úsekové (části potrubí do 500 m) a celkové. Úsekovou tlakovou zkouškou se prokazuje odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku potrubí. Celkovou tlakovou zkouškou se ověřuje, zda propojení úseků do souvislého provozního celku jsou provedena kvalitně a že zasypáním dříve zkoušených úseků nedošlo k jejich poškození. Úseková tlaková zkouška je podmínkou pro převzetí daného úseku. Celková tlaková zkouška se provádí při přejímce celé stavby.

Trasování kanalizace

Zmapování stávající trasy potrubí a zjištění jeho hloubky v terénu pomocí lokátoru a sondy, kterou upevníme na kamerový vozík nebo čisticí trysku. Disponujeme detektory kovů pro nalezení poklopů šachet skrytých pod terénem.

Zkouška těsnosti generátorem kouře

Zkouška se provádí zdravotně nezávadným bílým dýmem vháněným do potrubí pomocným ventilátorem. Ve splaškové kanalizaci se využívá ke zjištění správnosti napojení kanalizační přípojky, tj. zda jsou odděleny dešťové vody ze střech a dešťových vpustí. Dále se tato zkouška využívá při hledání zdroje zápachu z kanalizace.